HOME:

NOVINKY

Zbrusu nové album STROMBOLI - Fiat Lux

Co je to za blbost? Kapela Stromboli p?eci u? neexistuje a vydat nové album u? nem??e. Ledatak nějaky ?ivák na DVD, na ktery ur?itě kdejaky fanou?ek této nad?asové kapely ?eká. Musím tedy v?echny zklamat: ?ádné DVD nevy?lo. ALE VY?LO úPLNě NOVé ALBUM S MICHALEM PAVLí?KEM A BáROU BASIKOVOU.
JUPííí.

Stromboli - fiat lux

Michal Pavlí?ek a Bára Basiková o novém albu Stromboli Fiat Lux

Stromboli Fiat Lux


PRECEDENS slaví 30 let

Kapela Precedens letos slaví 30 let své existence. Oslavy se uskute?ní po?ádáním 3 koncert?, na kterych proběhne i k?est nového vyro?ního cd. Na koncertech bude spoustu host? (byvalych ?len?) a jeden koncert bude natá?en televizí. Dal?í info na stránkách a facebooku kapely PRECEDENS.

Precedens

Právé vychází remasterované 2CD STROMBOLI
(Jubilejní edice 1987 - 2012)

Stromboli

Reedice 2LP z roku 1987, jedné ze základních nahrávek ?eského rocku! Po zákazu Pra?ského vyběru sestavil kytarista a skladatel Michal Pavlí?ek p?íle?itostné trio (+ basista Guma Kulhánek a bubeník Klaudius Kry?pín) pro koncertní p?ehlídku Jazz Praha ′85. Ukázalo se, ?e to mimo?ádně funguje a po roz?í?ení o klávesistku Vendulu Ka?párkovou, zpěva?ku Báru Basikovou, stálého hosta Vildu ?oka a st?ídajícího basistu Ji?ího Veselého vznikl novy hudební fenomén. Toto 2CD nabízí p?vodní kombinaci ?ivych a studiovych záznam? + 3 bonusy, dokazující ú?innost spojení dozvuk? jazzrockové fúze, mohutně doplněné dravymi kytarovymi prvky, sférickymi i skoro metalovymi pasá?emi pro nástroje a hlasy, klávesovymi i kytarovymi syntezéry plus p?elo?enymi Morgensternovymi a nově napsanymi texty. Aladin, Já ti dávám, dávám, Carmen, Veliké lalula, Ko?ilela, Ivanhoe nebo ó hory, ó hory jsou jen několika p?íklady za v?echny ostatní. Bonusovym p?ekvapením jsou t?i nově objevené nahrávky z roku 1987. Koncertní podoby skladeb Villa Ada, Houpací ?idle na opu?těné terase a Dvě lahve jsou pak zajímavym srovnáním studiové a pódiové práce kapely. ?tvrtstoletí po originálním vydání se v?em nahrávkám dostalo remasterovací pé?e v aktuálních studiovych podmínkách. Originální fotografie a nově získané dobové záběry vyniknou v digipaku, roz?i?ujícím strohou vypravu dvojalba i dlouho nedostupného dvojcédé z roku 1995. Tato první polo?ka v diskografii Stromboli je u? nav?dy d?kazem ?ance pro jasně ?eskou, ale mezinárodně srovnatelnou, formálně slo?itou, a p?ece poslucha?sky srozumitelnou muziku, plnou instrumentální a vokální ekvilibristiky, ale také trvalé intenzity oslovení. Stromboli: rocková erupce z roku 1987, její? hudební ?havost nevystydla!

TEXT: SUPRAPHON.CZ


Koncert, právě dnes:

Dnes 7.12.2011 od 19:00 hodin se uskute?ní Adventní koncdert.
Místo konání: Farní kostel Narození Panny Marie - Orlová.

Adventní koncdert

Nebo také zítra 8.12. - Evangelicky kostel - Frydek-Místek.


Kone?ně vycházejí Srde?ní zále?itosti

Právě se dostává na váno?ní trh 3 CD Michala Pavlí?ka Srde?ní zále?itosti. Hurá,hurá,hurá...

3CD Michala Pavlí?ka nazvané Srde?ní zále?itosti obsahuje 33 novych skladeb od tvrdych rockovych písní a? po jemněj?í akustické polohy. Album si produkoval Michal Pavlí?ek sám a kromě svych autorskych text? na albu najdete i slova Petra Kole?ka, Jana Sahary Hedla, Ji?ího Pokorného a Jáchyma Topola. Na trojdisku se objeví mnoho host?, mezi kterymi nechybí nap?. Milo? Meier, Martin Ivan, Bára Basiková, Monika Na?eva, Radek ?karohlíd, Milan Cimfe, Ji?í Jirák nebo Karolina Pavlí?ková. A to v?e za doprovodu symfonického orchestru a pěveckého sboru Pra?ské konzervato?e, pod vedením dirigentky Miriam Němcové a sbormistra Marka Valá?ka.

Srde?ní zále?itosti

Seznam skladeb:

1CD

 1. NA?E KA?E
 2. LáSKY ?AS
 3. DOLéTAL PTá?EK
 4. SVěTLOMETY
 5. SLADKEJ P?íBěH
 6. MODLITBA AMADEOVA
 7. ZAS Má? HLAD
 8. CHULIGáN V D?CHODU
 9. UNAVENé ULICE
 10. DéMANT Zá?íCí
 11. MI?MA?
 12. JSEM TFRDEJ
 13. T?ESAVKA
 14. ELEKTRICKá NOC

2CD

 1. UVIDíME
 2. NARU?ENí NEDěLNíHO KLIDU
 3. MASAKRáLNí
 4. JEZERO
 5. KDO Z KOHO
 6. STOPY
 7. RIFáRNA
 8. SKO?Ná
 9. BRáNA

3CD

 1. ZAV?I
 2. JAZZY
 3. TAXIKá?
 4. PLOT NA NEBI I
 5. PLOT NA NEBI II
 6. ZPáTKY
 7. KVíTí
 8. LAMPY HASNOU
 9. PRO TEBE
 10. PADáM

PRECEDENS - Koncert

- 29. 11. 2010 - Malostranská beseda (20:30) - Precedens, Bára Basiková, Petr Kolá?, Lili Marlene

Koncert Precedens

Několik novinek

- Bára koncertovala na Pivních Slavnostech v ?erné Ho?e. Podle těchto videí lze identifikovat pro mě neznámé muzikanty. Nejspí?e to bude Bá?ina nová doprovodná kapela. Pokud v?ak někdo víte, co je to za muzikanty, m??ete se o to se v?emi podělit p?idáním p?íspěvku do náv?těvní knihy. ;-)

?erná hora 25.9.2010 Pivní pou?Bára Basiková-She is a maniak ?erná hora 25.9.2010 Pivní pou?,Bára Basiková-Soumrak boh? ?erná hora 25.9.2010 Pivní pou?,Bára Basiková-Souměrná

- V p?í?tím roce by si Bára měla kone?ně zahrát ve filmu. údajně toti? dostala roli ve filmové pohádce o královně ze Sáby.


Narozeninovy koncert - Ilona Csáková

Zpěva?ka Ilona Csáková oslaví první ?íjnovy den své 40. narozeniny. P?i této p?íle?itosti se rozhodla uspo?ádat narozeninovy koncert, ktery se uskute?ní 6. ?íjna 2010 od 20 hodin a bude zahalen do duchovně-slavnostní atmosféry.

Místem koncertu se toti? stane odsvěceny kostel sv. Michaela Archanděla v Praze na Starém Městě (www.klubkostel.cz, Michalská 27, Praha 1), jeho? historie sahá a? do poloviny 12. století. ?Nikdy jsem ?ádnou podobnou akci v kostele nepo?ádala,“ ?íká Ilona Csáková a dodává: ?Pro sv?j narozeninovy koncert jsem si p?ála takové místo, které bude nev?ední, zajímavé a blízké mé osobě. Kostel sv. Michaela v srdci staré Prahy jsem si vybrala pro jeho duchovní atmosféru a takté? mě nadchnul jeho rozmanity prostor. Doufám, ?e náv?těvníci koncertu, kte?í se mnou tímto prost?ednictvím p?ijdou oslavit mé kulaté narozeniny, pro?ijí krásny ve?er a u?ijí si jej spole?ně se mnou,“ usmívá se Ilona.

Písně, které p?i koncertu zazní, budou pr??ezem zpěva??iny kariéry. ?Jsem ráda, ?e mne p?i této p?íle?itosti bude po deseti letech doprovázet znovu obnovená kapela,“ dodává. Náv?těvníci koncertu se navíc mohou tě?it i na Iloniny hosty – Báru Basikovou a Petra Kolá?e a dal?í p?ekvapení. V pr?běhu slavnostního ve?era navíc Ilona vylosuje jednoho ??astlivce, ktery získá zájezd v hodnotě 30 000 K? od cestovní kancelá?e Akvila Travel.

Cena vstupenky: 300 K?

Narozeninovy koncert - Ilona Csáková

Hvězdy Popu v Lucerně - ZRU?ENO

V kulisách pra?ské Lucerny se p?edstaví v po?adu "Hvězdy Popu" Eva Pilarová, Leona Machálková, Sisa Sklovská, Bára Basiková , Ilona Csáková, Monika Absolonová. Doprovází Velky orchestr Felixe Slová?ka.

Lucerna - Velky sál, Praha 1, 20.10.2010 v 19:00 - ZRU?ENO

Cena: 450 - 990 K? - ZRU?ENO

Hvězdy Popu v Praze

24. 7. Bára Basiková / 30 LET NA SCéNě

- koncert-talkshow

Ojedinělá retrospektivní koncertní talkshow první dámy ?eské pop-rockové hudby - Báry Basikové. Leto?ní rok je jejím t?icátym na ?eské profesionální hudební scéně. Její repertoár se během desetiletí proměňoval a vyvíjel, jak sama ?íká, neexistuje ?ánr (kromě dechovky), ktery by nezkusila. BB je neza?aditelná osobnost, zpěva?ka-umělkyně mnoha tvá?í, která v?dy dovede p?ekvapit a změnit směr…

Velky sál Městské knihovny v Praze od 20 hod. Vstupné 290,-/ 190,- K?.


Královny popu mí?í do Kutné Hory

3. ?ervence – HVěZDY POPU (Eva Pilarová, Ilona Csáková, Sisa Sklovska, Leona Machálková, Monika Absolonová, Bára Basiková), nádvo?í Jezuitské koleje v Kutné Ho?e.


Termín premiéry obnoveného Jesus Christ Superstar je na světě


BáRA BASIKOVá - Platinum Collection (3CD)

Jedna z na?ich nejvyrazněj?ích zpěva?ek za svou kariéru nazpívala písně nejr?zněj?ích ?ánr?, pro?la od nové vlny p?es pop, ale i vylu?né projekty esoterickych písní, jidi? skladeb, chrámové muziky a? po muzikály. Exkluzívní platinová kolekce mapuje cely vyvoj její pěvecké kariéry a obsahuje hudební skvosty a hity i písně méně známé. Nechybí samoz?ejmě skladby z éry Precendensu, Stromboli, Bá?inych sólovych alb a muzikálovych mezník? v?. kultovního Jesus Christ Superstar, ale ani písně z Johanky z Arku, za její? ztvárnění byla Bára Basiková nominovaná na leto?ní divadelní ceny Thálie.


Basiková - Platinum Collection

Skladby:

CD 1

 1. Unaveny nic
 2. Kladnej hrdina
 3. Doba ledová
 4. Vě? z písku
 5. Tajemství
 6. Carmen
 7. Villa Ada
 8. Ko?ilela
 9. Labyrinth
 10. Scanners
 11. Picturesque Bells
 12. Magic Of Rain
 13. Macrocosmos
 14. Dream Of Sphinx
 15. Mountain Of Ages
 16. T?ň
 17. Bára Basiková, Ilona Csáková - Oh baby, baby

CD 2:

 1. Janina píseň
 2. Soumrak boh?
 3. Létací k?ň
 4. Kristiáne, vstávej
 5. Bossa nova
 6. Bára Basiková & Dan Bárta - Tam za vodou v rákosí
 7. Eloise
 8. Souměrná
 9. ?íjen spí
 10. Ti zvlá?tní
 11. Kyrie eleison
 12. Veni domine
 13. Maria Pia
 14. Nebem letí
 15. Agnus Dei
 16. V pochybách
 17. Bára Basiková & Petr Muk - O Lidech
 18. Vyjdu z Je?í?ova stínu
 19. Bára Basiková, Daniel H?lka - Rozhovor
 20. Bára Basiková, Helena Vondrá?ková - Mám toho dost

CD 3:

 1. Mátohy táhnou
 2. Kluci
 3. Mama
 4. Nad realitou
 5. Atlantida
 6. Amor Muerte - duet s Dá?ou Sou?kovou
 7. ?erny nebe
 8. Die Grübchen
 9. Jidi?e mame
 10. Co na tom je tak zlého?
 11. Měsí?ku na nebi hlubokém
 12. Nebe to ví
 13. Bára Basiková, Lucia ?oralová - Most p?es minulost
 14. Te? královnou jsem já
 15. Píseň o smí?ení
 16. Je?těrka
 17. O ?em ?eny sní
 18. Bára Basiková, Vojtěch Dyk - Copak je vám, pane?
 19. Líbej mě jako dé?t′ II.


Bára Basiková - www.barabasikova.com Bára Basiková - www.barabasikova.com
volitelny obrázek
  |   HOME  ||   INFO   |   TVORBA  |   VIDEO  |   FAN   |   KNIHA  |   ODKAZY  |   O WEBU  |
|   VYHLEDáVáNí  |  

Bára Basiková na:  |  ?T  |  TYDEN.cz  |  iDNES.cz  |  Wikipedie  |  flickr  |  raj?e.net  |  fdb.cz  |  CSFD  |  IMDB  |  stream  |  YouTube  || 

oficiální stránky Báry Basikové www.precedens.cz arcade automaty arcade automaty aukro oficiální stránky Ewy Farne
TOPlist

MAPA STRáNEK: sitemap PO?ITADLO: / TEXT: vitaminah3pcm.wz.cz

GRAFIKA & PROGRAMOVáNí TOHOTO WEBU - Petr ?.